Zgody marketingowe – METAL-FACH Sp. z o.o.

Zgody marketingowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest METAL – FACH Sp. z o.o. w Sokółce ul. Kresowa 62 (wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS pod nr KRS 0000140580, nr NIP 545-16-50-398 REGON 052141473, wysokość kapitału zakładowego 530 000,00 zł)

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Ulica

Numer domu/mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Załącznik

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Metal-Fach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, przy ul. Kresowej 62 (dalej „My”, albo „MF”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.metalfach.com.pl oraz www.platforma zakupowa.pl (dalej „Metal-Fach”).


Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do działu "Klauzula informacyjna"