Wygraj wymarzony kalendarz - Metal-Fach

Wygraj wymarzony kalendarz

Strona główna / Wygraj wymarzony kalendarz

§ 1. Podmiot organizujący konkurs

Organizatorem konkursu oraz sponsorem nagród jest METAL-FACH Sp. z o.o., ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka, NIP: 545-16-50-398, REGON 052141473.

§ 2. Czas i miejsce prowadzenia konkursu

1. Konkurs będzie odbywał się w dniach 17.12.2021r. – 09.01.2022r.

2. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 10.01.2022 r.

3. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.

§ 3. Zasady i nagroda

1. Uczestnik konkursu – osoby powyżej 18 roku życia, obywatele Polski.

2. Uczestnik, przystępując do konkursu zapoznaje się z treścią regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż akceptuje postanowienia regulaminu i spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Zamieścić komentarz pod wpisem konkursowym w serwisie Facebook kończące zdanie „Metal-Fach to dla mnie…”

b) Komentarz należy umieścić pod postem konkursowym najpóźniej do 09.01.2022r., do godz. 23:59:59.

4. Zgłoszenia muszą być przejawem własnej twórczości Uczestnika; nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

5. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie, w przypadku przesłania większej liczby zgłoszeń, za ważne będzie uznane pierwsze przesłane zgłoszenie.

6. Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego zgłoszenia przez Organizatora, zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

7. Zwycięskie zgłoszenia zostaną wyłonione na podstawie punktacji przyznanej przez komisję konkursową.

8. Organizator przewidział nagrody w postaci:

a) kalendarza ściennego z logiem Metal-Fach – 50 szt. (po jednej dla każdego wygranego)

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 10.01.2022 r. na profilu Metal-Fach na Facebook’u.

10. Aby odebrać nagrodę, należy przesłać pełne dane do wysyłki nagrody. Czas na podanie pełnego adresu to 14 dni kalendarzowych. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.

11. Zgłoszenia niekompletne, zgłoszone po terminie, zostaną uznane za nieważne i nie wezmą udziału w konkursie.

12. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany ani też przeprowadzany przez serwis Facebook.com.

13. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną. Nagroda nie może zostać przekazana innej osobie.

§ 4. Udostępnianie regulaminu

Niniejszy regulamin konkursu będzie dostępny przez cały czas trwania konkursu na stronie internetowej Metal-Fach pod adresem: www.metalfach.com.pl/wygraj-wymarzony-kalendarz/

§ 5. Dane osobowe uczestników konkursu

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych w dowolnym momencie.

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Organizator konkursu.

3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 po1182 z późniejszymi zmianami).

4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników konkursu innym podmiotom.

§ 6. Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać poprzez wiadomość prywatną fanpage’u Metal-Fach lub poprzez e-mail: konkurs@metalfach.com.pl

§ 7. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jak też Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane mianem RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) Dz.U. UE. L.2016 .119.1.

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest METAL-FACH Sp. z o.o., ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka, NIP: 545-16-50-398, REGON 052141473.

Inspektor Danych Osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: j.pydys@metalfach.com.pl

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: Klauzula infomacyjna